Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka ubiega się o certyfikat II stopnia – „Zielona Flaga" w ramach Programu „Szkoły dla Ekorozwoju"

W promowaniu Ekologii w naszej szkole mamy już kilkuletnie doświadczenie. W ubiegłym roku szkolnym w ramach Programu „Szkoły dla Ekorozwoju" zdobyliśmy certyfikat I stopnia – Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 kontynuujemy działania ekologiczne i walczymy dla naszej szkoły o certyfikat II stopnia „Szkoły dla Ekorozwoju" – o „Zieloną Flagę".

 

 

Czytaj więcej...

Uwaga najemcy lokali gminnych

Informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój będą dokonywali przeglądu lokali stanowiących własność Gminy, w związku z wejściem w życie uchwały Nr XXI/129/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jedlina-Zdrój w latach 2013-2017.

Pracownicy zobowiązani są przed dokonaniem przeglądu okazać pełnomocnictwo.

 

Czytaj więcej...

Uwaga Zainteresowani Prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

W związku z wejściem w dniu 1 stycznia 2012 r. w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) na gminy nałożony został obowiązek utworzenia najpóźniej w dniu 1 lipca 2013 r. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do punktu tego mieszkańcy będą mogli oddać tzw. odpady problemowe: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, oleje, odpady z remontów - gruz, ziemia, cegła, beton, drewno zmieszane impregnowane, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych, odpady opakowaniowe.

Czytaj więcej...

Szanowni najemcy lokali mieszkalnych

SZANOWNI NAJEMCY LOKALI MIESZKALNYCH
UWAGA!
Jeszcze tylko do 31 maja 2013 r. można kupić mieszkanie za 1%, albo 5%

do 31 MAJA 2013 r. można składać wnioski o nabycie lokalu mieszkalnego z bonifikatą:

95 % - jeżeli nabywca wpłaca całość ceny jednorazowo;
99 % - w przypadku równoczesnej sprzedaży wszystkich lub pozostałych lokali (lokalu) w budynku.

Czytaj więcej...

„Jedlina-Zdrój wczoraj i dziś” realizacja jedlińskiego grantu edukacyjnego

W Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie - Zdroju od maja  do października 2012 r. realizowany był projekt edukacyjny „Jedlina – Zdrój wczoraj i dziś”. Ideą projektu było wywołanie zainteresowania wśród uczniów regionem, tradycją, zwyczajami, historią, jak również stworzenie silnych więzi z „małą ojczyzną” i ugruntowania poczucia tożsamości regionalnej. Wprowadzając w świat tradycji regionu rozpoczęto od otoczenia najbliższego dzieciom. Czynne zaangażowanie w kulturę regionu i bezpośredni kontakt ze środowiskiem lokalnym przyczyniły się do wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia przynależności młodego człowieka.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje