Aktualności - Dla Mieszkańca

Informacja z Sesji Rady Miasta.

  • Drukuj

7 marca br. odbyła się Sesja Rady Miasta, na której radni przyjęli, m.in. uchwałę nr XXIV/163/13 zmieniającą uchwałę nr XXII/145/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała ta  wprowadziła zmiany w stawkach opłat polegające na tym, że będzie niższa miesięczna opłata od osób niepełnoletnich. W przypadku, gdy odpady zbierane będą w sposób selektywny opłata wyniesie 10,50 od pierwszej osoby niepełnoletniej, 9,20 od drugiej osoby niepełnoletniej i 7,90 od trzeciej i kolejnej osoby niepełnoletniej zamieszkującej daną nieruchomość.

Natomiast w przypadku, gdy odpady nie będą zbierane w sposób selektywny opłata wyniesie 17,40 od pierwszej osoby niepełnoletniej, 15,30 od drugiej osoby niepełnoletniej i 13,10 od trzeciej i kolejnej osoby niepełnoletniej.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wprowadziła także możliwość przejęcia przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych i utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Zgodnie z zapisami uchwały obowiązki te przejmie gmina. Mówi o tym  uchwała zmieniająca uchwałę nr XXII/147/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r.

 

Radni przyjęli także Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlina-Zdrój w 2013 roku. Na realizację zadań wynikających z programu w tegorocznym budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 21 tys. zł, które przeznaczone zostaną na:

1) odławianie, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjną sterylizację lub kastrację w schronisku: 14.000,- zł.;

2) szczepienia ochronne psów - 3000,-zł;

3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 1 000,- zł.;

4) usypianie ślepych miotów: 500,- zł.;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, działania edukacyjne w zakresie ochrony zwierząt: 1500,- zł;

6) opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych: 500,- zł.;

7) zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich: 500,- zł.

 

 

Na Sesji radni podjęli także Uchwałę w sprawie zgłoszenia Burmistrza Miasta Leszka Orpla jako kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję 2013 – 2017.

 

Redakcja: K. Szemiel