Aktualności - Dla Mieszkańca

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju

  • Drukuj

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju !

            Gmina Jedlina-Zdrój podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną, - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego” w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

            W ramach realizacji projektu przewiduje się termomodernizację budynku Urzędu Miasta oraz budynku Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju.

            Głównym celem projektu jest zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w Jedlinie - Zdrój tj. budynków Urzędu Miejskiego i Gimnazjum Miejskiego.

            Poprzez realizację projektu planuje się osiągnięcie poniższych efektów:

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1545 GJ/rok,

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 439,5 MWh/rok,

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej - 10.339,21 kWh/rok,

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 3,44 tony równoważnika CO2.

            Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta na kwotę 979 700,00 zł (wydatki kwalifikowalne), przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych, pozostała wartość to środki własne Gminy Jedlina-Zdrój.